§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Bloga umieszczonego w domenie jakosiagaccele.com,zwanego dalej Blogiem.
 2. Właścicielem Bloga jest Piotr Szostak, zwany dalej Autorem Bloga.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Bloga.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Bloga jest otwarty dla każdego, kto ma możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Bloga jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Bloga jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Bloga.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Bloga.
 8. Korzystać z Bloga można poprzez:

§ 2

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z BLOGA

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Bloga Użytkownik powinien dysponować:
 1. Korzystanie ze wszystkich możliwości Bloga może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Autor dołoży wszelkich starań, żeby Blog funkcjonował w sposób ciągły. Jednak zastrzega, że w funkcjonowaniu Bloga mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Autor nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Bloga.
 2. Korzystających z Bloga Użytkowników obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzeganie zasad Netykiety.

§ 4

ZASADY ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY NA BLOGU

 1. Blog jest otwarty na komentarze każdego Użytkownika, z zastrzeżeniem poszanowania dalszych paragrafów Regulaminu.
 2. Blog jest moderowany w oparciu o zapisy niniejszego Regulaminu. Notoryczne łamanie zasad korzystania z Bloga skutkować będzie odmową publikowania komentarzy Użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu.
 3. Użytkownicy Bloga zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów z zakresu norm moralnych, kulturowych i społecznych.
 4. Komentarze na Blogu można dodawać poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól znajdujących się poniżej komentowanego artykułu.
 5. Autor Bloga może ograniczyć możliwość komentowania artykułów bez podania przyczyny.
 6. Blog cechuje dbałość o kulturę rozmowy, zatem nie będą publikowane komentarze zawierające wulgaryzmy, a osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Blogu. Za wulgaryzmy uznawane:
 1. Użytkownicy deklarują wzajemne poszanowanie wobec Autora i komentujących, w szczególności odnosząc się merytorycznie do wyrażonej opinii, unikając argumentów ad personam. Zatem zabronione jest:

Dyskusja odbywa się na zasadzie wymiany uwag na temat faktów i opinii dotyczących zagadnień poruszanych w komentowanym artykule. Zabronione są wszelkie uwagi osobiste pod adresem innych komentujących. Osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Blogu.

 1. Dyskusja powinna być merytoryczna i przebiegać w obszarze tematycznym wyznaczonym przez tematykę Bloga i poszczególne artykuły.
 2. Komentarze powinny być redagowane z poszanowaniem czasu i przestrzeni innych Użytkowników, zatem nie powinny być jednosłownym, zdawkowym wyrażeniem opinii, ale także nie powinny być zbyt długie.
 3. Autor zastrzega sobie prawo do niepublikowania następujących typów komentarzy (jednocześnie osoby publikujące tego typu komentarze mogą otrzymać dożywotnią blokadę komentowania na Blogu):

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

 1. Teksty/Artykuły (dalej: „Utwory”) opublikowane na Blogu stanowią własność Autora i  nie mogą być kopiowane i wykorzystywane bez zgody Autora.
 2. Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy (w szczególności XHTML oraz CSS) oraz wszystkie utwory inne niż Utwory, o których mowa wyżej, Autor nie udziela licencji i zastrzega, co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej).
 3. Na stronie internetowej wykorzystywane są grafiki i zdjęcia pochodzące z serwisów udostępniających tego typu pliki na zasadach określonych w Creative Commons, chyba że pod grafiką lub zdjęciem wskazano prawa autorskie. Do serwisów, z których korzysta Autor, należą między innymi: Pixabay, Freeimages, Unsplash, Flickr i inne.

§ 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności i cookies.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Autor zastrzega, że korzystanie z Bloga odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Blogu przez innych Użytkowników.
 3. Autor nie ponosi odpowiedzialności:
 1. Żadnych treści na Blogu nie można traktować jako profesjonalnych porada psychologicznych lub doradczych. Takie porady nie są również udzielane przez pocztę elektroniczną lub za pomocą innych środków komunikacji.
 2. Treść Bloga stanowi wyłącznie odzwierciedlenie poglądów Autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska organizacji, w której Autor jest zatrudniony lub, z którymi współpracuje, w jakiejkolwiek sprawie.
 3. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści Bloga oraz poglądów wyrażanych na Blogu.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Autor Bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Bloga można kierować na adres poczty elektronicznej piotr.szostak@jakosiagaccele.com.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 07 grudnia 2016 roku.